Vieraskynä: Oman osaamisen tunnistaminen auttaa löytämään itselle sopivia urapolkuja

Moni törmää oman osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen vaikeuteen työnhakutilanteessa: Miten kerron työhakemuksessa tai -haastattelussa omasta osaamisestani niin, että erotun muista hakijoista? Miten tuon esille omia vahvuuksiani ja taitojani?

Oman osaamisen äärelle olisi hyvä pysähtyä jo paljon aiemmin. Urasuunnittelussa on valtavasti etua siitä, että osaa tunnistaa oman osaamisensa ja kertoa siitä muille. Kun tietää, mitä osaa, löytää helpommin osaamiselleen käyttöä työelämässä ja tulee hakeneeksi itselleen sopivia työpaikkoja. Lisäksi oman osaamisen tunnistaminen tukee ammatillisen itseluottamuksen kehittymistä ja auttaa kasvamaan oman alan ammattilaisena.

Miksi oman osaamisen tunnistaminen on vaikeaa?

Omaa osaamista on vaikeaa huomata siksi, että on itse liian lähellä sitä. Saattaa pitää itsestään selvänä monia sellaisia asioita, jotka ulkopuolisen näkökulmasta ovat tärkeää ja arvokasta osaamista. Osaamisen tunnistaminen vaatii ajattelun joustavuutta, kykyä tarkastella omaa tilannetta ulkopuolisen näkökulmasta. On myös otettava aikaa ajattelulle ja katsottava pintaa syvemmälle. Pelkät tutkintonimikkeet ja tittelit kertovat osaamisesta vain pintapuolisesti. Osaamista kertyy myös työelämän ja koulutuksen ulkopuolella.

Seuraavaksi haluan jakaa sinulle muutamia vinkkejä ja näkökulmia oman osaamisesi tunnistamiseen. Ota aikaa itsellesi ja kirjoita pohdintojasi ja havaintojasi muistiin. Kirjoittaminen saa ajattelun liikkeelle ja auttaa löytämään uusia oivalluksia. Voit kokeilla myös ajatuskartan (mind map) tekemistä.

Tutkintojen taakse kätkeytyy paljon osaamista

Tutkinnot. Käy ensin läpi suorittamiasi tutkinnot yksi kerrallaan. Palauta mieleesi, minkälaisia kursseja ja opintokokonaisuuksia niihin sisältyi. Mitä opit niistä, minkälaisia tietoja ja taitoja sait? Millä tavalla opinnot lisäsivät ymmärrystäsi ja saivat ajattelemaan uudella tavalla?

Kiinnostuksen kohteet opintojen aikana. Oliko sinulla opintojen aikana erityisiä kiinnostuksen kohteita tai teemoja, joihin syvennyit tarkemmin? Mitä ne olivat? Mikä niissä kiinnosti ja innosti? Minkälaista osaamista sinulle on kertynyt niistä?

Harjoittelut. Missä teit opintoihin liittyvät harjoittelut? Mitä ne opettivat sinulle?

Opinnäytetyö. Mistä aiheesta teit opinnäytetyön? Mikä aiheessa kiinnosti? Mitä opinnäytetyön tekemisen prosessi opetti sinulle?

Muu koulutus. Olet ehkä osallistunut tutkintoon johtavien opintojen lisäksi myös muuhun koulutukseen (esim. oman alasi täydennyskoulutukseen, työnantajan järjestämään henkilöstökoulutukseen, avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin). Millä tavalla nämä opinnot ovat lisänneet osaamistasi ja kehittäneet sinua ammattilaisena?

Miten tunnistaa työkokemuksen kautta kertynyttä osaamista?

Työhistoria. Siirry seuraavaksi tutkimaan työkokemustasi. Pyri tarkastelemaan sitä ulkopuolisen silmin ja pääsemään titteleiden ja työtehtävien ”taakse”, pintaa syvemmälle. Käy läpi tähänastista työhistoriaasi työpaikka kerrallaan. Kirjaa mahdollisimman tarkasti itsellesi muistiin työtehtävät, vastuualueet, projektit, joissa olet ollut mukana, osallistumiset työryhmiin ja tiimeihin, työn kehittämiseen liittyvät tehtävät jne.

Substanssiosaaminen ja työelämätaidot. Tutki tekemääsi listaa (tai ajatuskarttaa) ja pohdi siihen kirjaamiasi työtehtäviä osaamisen ja taitojen näkökulmasta: Minkälaisia taitoja tai mitä osaamista sinulla on ollut, jotta olet pystynyt tekemään kyseisiä työtehtäviä? Pohdi oman alasi substanssiosaamisen lisäksi myös yleisiä työelämätaitoja: Minkälaisia ajattelu-, ongelmanratkaisu-, yhteistyö- tai viestintätaitoja olet työtehtävissäsi tarvinnut?

Saavutukset. Mitä olet omalla työlläsi saanut aikaan? Ketkä ovat hyötyneet työpanoksestasi? Mitkä asiat ovat menneet sinun avullasi eteenpäin? Minkälaisia ongelmia olet ratkaissut? Mitä taitoja nämä kaikki ovat vaatineet?

Onnistumiset. Palauta mieleesi työhön liittyviä onnistumisen hetkiä. Minkälaiset asiat ovat sujuneet erityisen hyvin? Milloin olet itse tuntenut onnistuneesi? Mistä olet saanut hyvää palautetta? Pohdi, mikä on auttanut sinua onnistumaan noissa tilanteissa. Mitä osaamista olet käyttänyt?

Harrastukset ja elämänkokemus opettavat erityisesti pehmeitä taitoja

Oletko tullut ajatelleeksi, että myös harrastusten ja elämänkokemusten kautta voi kertyä työelämässä hyödynnettävää osaamista? Ns. pehmeitä taitoja (soft skills) pidetään tärkeinä tulevaisuuden työelämätaitoina. Ne liittyvät siihen, miten työskentelet, lähestyt ongelmanratkaisua ja olet vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Pehmeitä taitoja oppii työelämän lisäksi harrastusten, vapaaehtoistyön, yhdistystoiminnan sekä elämänkokemusten kautta.

Pehmeitä taitoja ovat mm.:

– oppimiskyky
– itseohjautuvuus
– joustava ajattelu
– ongelmanratkaisukyky
– organisointi
– kokonaisuuksien hallinta
– ajankäyttö
– tavoitteellisuus
– sinnikkyys ja pitkäjänteisyys
– vastuunkantaminen
– luovuus
– vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
– empatia
– esiintymistaidot
– kehittämistaidot
– paineensietokyky
– resilienssi

Pehmeät taidot auttavat sopeutumaan työelämän muutoksiin. Ne eivät ole rooli- tai toimialakohtaisia, vaan ns. siirrettäviä taitoja, joita voi hyödyntää monenlaisissa työtehtävissä. Siksi erityisesti uramuutosta suunnittelevien kannattaa pohtia tätä puolta omasta osaamisestaan.

Pysähdy hetkeksi miettimään työn ulkopuolista elämääsi: Mitä kaikkea se on sinulle vuosien varrella opettanut? Mitä näistä taidoista voit hyödyntää työssäsi nyt tai tulevaisuudessa?

Osaamisesi punainen lanka

Kun olet käynyt edellä mainitut osa-alueet läpi, tutki osaamistasi kokonaisuutena: Mitkä teemat toistuvat ja tulevat vahvimmin esille? Mitä ne kertovat sinusta oman alasi osaajana? Miten ne tukevat toinen toisiaan? Mikä osaamisessasi on erityistä?

Sinulla on yksilöllinen ja ainutlaatuinen yhdistelmä erilaista osaamista. Se tekee sinusta sinut ja on kilpailuvalttisi työelämässä. Otathan vahvuutesi rohkeasti käyttöön!

Kuvassa urapsykologi Milla Helaakoski, tämän päivän vieraskynätekstin kirjoittaja

Kirjoittanut Milla Helaakoski, urapsykologi
Instagram: @urapsykologi
Clubhouse: @millahelaakoski, klubi Urapsykologin sohvalla – tervetuloa keskustelemaan työuraan liittyvistä aiheista!

Kerrothan meille, jos pidit tästä tekstistä – voit antaa sille taputuksen.

One thought on “Vieraskynä: Oman osaamisen tunnistaminen auttaa löytämään itselle sopivia urapolkuja

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s